حس بویایی خود را در طول کویید-19 و پس از آن پیگیری کنید

حس بویایی خود را در طول کویید-19 و پس از آن پیگیری کنید

آیا شما می دانستید که یکی ازعلایم زودهنگام ویروس جدید کرونا ویا همان کویید-19، از دست دادن حس بویایی است؟

SmellTracker با استفاده از یک الگوریتم حس بویایی را به وسیله 5 شیئ رایج در خانه می سنجد. این سنجش می تواند به شما کمک کند تا به بروز علایم زودهنگام کویید-19 در خود پی ببرید.

The Weizmann Olfaction Group is funded by:

ERCHorizon 2020

 

Social Links

Share on FacebookTweet