چگونگی کارکرد

سیرانو دو برژراک مشاهد کرد که " بینی بزرگ نشانه ی شوخ طبعی، ادب، مهربانی، سخاوتمندی و لیبرال بودن  فرد می باشد." ما یافته ایم که چگونگی کارایی بینی افراد و نه شکل ظاهری آن، مطالب زیادی را درباره آن شخص می گوید. هر شخصی تقریبا مجموعه ای منحصر به فرد از ژن های گیرنده بویایی از خود ابراز می دهد و بنابراین ممکن است درک بویایی منحصر به فردی داشته باشد. ما یک تست ادارکی بسیار حساس  را توسعه دادیم و آنرا " اثر انگشت بویایی" نامیدیم که می تواند تفاوت ها را مشخص کند. بنابراین اثر انگشت بویایی هر فرد بازتابی از ژنوم بویایی او می باشد. ما نشان دادیم که این اثر انگشت می تواند  ویژگی های ژنیتکی مرتبط به سیستم بویایی مانند تنظیم سیستم ایمنی را پیش بینی کند. بنابراین، اندازه گیری دقیق درک بویایی می تواند اطلاعات ژنتیکی  با معنایی و غیر مرتبط با سیستم بویایی را آشکار کند.

 

ما  چارچوب دقیقی از الگوریتم برای مشتقات استفاده شده در این مقاله چاپ شده توسط Secundo و همکاران در اقدامات آکادمی ملی علوم (ایالات متحده آمریکا) ارائه دادیم که قابل بارگذاری به رایگان از اینجا می باشد. ما چگونگی استفاده از داده های مشابه را در مقاله چاپ شده توسط Snitz  و همکاران در مجله حواس شیمیایی که می توان به رایگان از اینجا  بارگذاری کرد به صورت دقیق شرح دادیم. تلاش ما برا این است که اثر انگشت درک بویایی برای بروز کویید-19 تولید کنیم.

The Weizmann Olfaction Group is funded by:

ERCHorizon 2020

 

Social Links

Share on FacebookTweet